दरपीठ भनेको के हो?

अड्डा अदालतको प्रमुख समक्ष पेश गरिएको लिखतको रित नपुगेको भए त्यस्तो लिखत लाई फिर्ता दिइन्छ। यसरी फिर्ता गर्दा पक्षले पेश गरेको लिखतको पछाडि यो यसकारणले यो लिखतमा रित नपुगेको हुँदा फिर्ता गरिदिएको छु भनि,लेखि सहिछाप गरी दिने कामलाई दरपिठ भनिन्छ।

BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here