इतलायनामा भनेको के हो?

अड्डा अदालतले देवानी विषयमा फिराद पत्र दर्ता भएपछि प्रतिवादीको नाममा अदालतमा उपस्थित हुन भनि बनाइने पत्र तथा वादी र प्रतिवादीको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी पठाइने पत्रलाई इतलायनामा भनिन्छ।

BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here